top of page
İSDS WEB SİTESİ back.png
İSDS WEB SİTESİ back.png

İSDS MARITIME

 • Instagram
 • Facebook
 • X
 • LinkedIn
 • İş Parçacığı
İSDS GÜVENLİK LOGO
İSDS HAPPY WORK-2024
İSDS İNSAN KAYNAKLARI.jpg
İSDS GÜVENLİK LOGO
İSDS HAPPY WORK-2024

İNSAN

KAYNAKLARI

İSDS Güvenlik İK Politikası aşağıdaki hedefler doğrultusunda bir kurumu gelecek yıllara taşıyacak en değerli sermayenin insan kaynağı olduğunun bilinci ile oluşturulmuştur.

 • Başarıyı temel alan çağdaş insan kaynakları uygulamalarını kullanmak

 • Çalışanların sahip oldukları yetkinlik ve her türlü geliştirilebilir yeteneklerine yatırım yaparak, sürekli gelişmelerini sağlamak

 • Rekabet üstünlüğü sağlayacak, yüksek motivasyonlu çalışanlar yaratmak

 • Şirketimizi çalışmak için tercih edilen, mutlu ve bağlı çalışanlarıyla büyük bir aile haline getirmek

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK ANLAYIŞI

İSDS Güvenlik, sosyal sorumluluklarının bilinci ile ticari faaliyetlerini topluma katkı sağlayarak; çevre ve doğayı korumaya yönelik çalışmalar yaparak; kanuna, iş etiği kurallarına, insan haklarına tam anlamıyla uyumlu şekilde gerçekleştirerek; ticari faaliyetlerin sadece şirketi değil aynı zamanda içinde yaşanılan yöreyi, sivil toplum kuruluşlarını ve kamu sektörünü de etkilediğini düşünerek tüm bu paydaşlarla güç birliği içerisinde gerçekleştirmektedir.

İŞ ETİĞİ KURALLARI UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

Amaç:

Bu yönetmeliğin amacı; iş etiği kültürünü yerleştirmek, çalışan personellerin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış kurallarını belirlemek, bu kurallara uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde belirlenen kurallara uyulmasını sağlamak ve İş Etiği Kurulu’na başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

 

Kapsam:

 

Tüm İSDS Güvenlik çalışanları

Etik Davranış Kuralları

A – Dürüstlük

Tüm iş süreçlerinde ve ilişkilerinde doğruluk, dürüstlük, şeffaflık ve yüksek iş ahlakı öncelikli değerler olup birlikte iş yapılan tüm taraflardan da aynı değerlere uygun olarak hareket etmeleri beklenir.

 

B – Gizlilik

 

Gizli bilgi, “şirkete ait olan ve üçüncü kişiler tarafından bilinmeyen, bilinmesi halinde şirket ve/veya paydaşları için zarara sebep olabilecek veya diğerleri için fayda sağlayabilecek, finansal, stratejik, teknik, ticari, personel özlük hakları, üçüncü taraflar ile yapılan gizlilik sözleşmesi kapsamındaki konular ve benzeri bilgiler” olarak tanımlanabilir.

 

Grup çalışanlarının yukarıda bahsi geçen içeriğinde şirket, müşteri veya tedarikçiye ait bilgiler; satış, satın alma fiyatları, adetleri, pazar payı, ürünlere ait teknik bilgiler, ücret bilgileri, fotoğraflar vb. teknik yazılar, doküman gibi gizli bilgileri koruması ve sadece şirket amaçları için kullanması beklenir. Çalışanlar bu bilgileri içeren medya (kağıt, CD, taşınır bellek vb) bilgileri korumaya özen gösterir ve şirket bilgilerini Yönetim’in izni haricinde 3. kişilerle paylaşmazlar. Grup çalışanları bu bilgileri sadece yetkileri dahilinde ve şirket yararına kullanabilirler.

 

Gruptan ayrılan çalışanların da, grup çalışanı oldukları dönemde olduğu şekilde sahip oldukları gizli bilgileri 3. kişilerle paylaşmaması beklenir. Grup çalışanları çalışma dönemi boyunca teslim aldıkları şirkete ait olan her türlü gizli belge veya elektronik kopya dokümanı teslim etmekle yükümlüdür.

Grup bünyesine katılan çalışanlar, önceki işverenlerine ilişkin gizli bilgileri de Grup içinde paylaşmazlar. Yeni bir personel, eski iş verenine ait bilgileri açıklayabilecek veya uygunsuz bir şekilde kullanabilecek bir pozisyonda görevlendirilmemelidir.

 

Temel Değerler

 • Değişim Odaklı

 • Gönülden Bağlı

 • Birbirini Anlayan

 • Etkili Birer Lider

 • Birlikte Çalışan

 • Dürüst ve Saygılı

EŞİTLİK İLKESİ

Çalışanlar için, onların İSDS Güvenlik in en önemli varlıkları olduğunun bilincinde, ayrımcılığa izin verilmeden; insan haklarına saygılı, güvenilir bir çalışma ortamı yaratılması hedeflenmektedir.

Fırsat eşitliği, İSDS Güvenlik in temel ilkelerinden biri olup bu ilkeye paralel olarak ırk, din, dil, cinsiyet temelli ayrımcılığa izin verilmez. Aksine, mevcut çeşitlilik ile gurur duyularak bu farklılıkların rekabet avantajı sağlama fırsatı olduğuna inanılır. Eşit fırsat ilkesi sadece işe alım süreçlerinin değil aynı zamanda terfi, devir, iş akdinin feshi, yıllık izin, tazminat ve eğitim gibi tüm İK uygulamalarının da temelini oluşturmaktadır.

bottom of page